etrog

Hoping to take care of some government-related business over Sukkot?  Before heading out, check the list of special hours and closings during the fall holiday.

בתאריכים 12-20.10.11 יפעלו משרדי הממשלה במתכונת הבאה:
 המוסד לביטוח לאומי – כל סניפי המוסד לביטוח לאומי יהיו סגורים לקהל בחג הסוכות, מיום רביעי, י”ד בתשרי, 12.10.11, עד יום חמישי כ”ב בתשרי, 20.10.11. עקב כך הקדים הביטוח הלאומי את תשלומי הקצבאות. בנוסף, נדחומועדי הדיווח והתשלום למעסיקים, עצמאים ואלו שאינם עובדים.
 שירות התעסוקה – לשכות התעסוקה יהיו סגורות במהלך החג. הלשכות ייפתחו לקבלת קהל ביום ראשון, 23.10.11. לא יפגעו זכויות חותמי דמי אבטלה.
 משרד התחבורה – במהלך החג ובחול המועד משרד התחבורה, כולל סניפי משרד הרישוי, יהיו סגורים מתאריך ה-12.10.11 ועד ל-22.10.11.
 מינהל מקרקעי ישראל – משרדי המינהל יהיו סגורים במהלך החג, לרגל חופשה מרוכזת.
 משרד המשפטים – המשרד יהיה סגור במהלך החג. לא תתקיים קבלת קהל, ולא יינתן מענה טלפוני. בחלק מיחידות המשרד יפעלו תורנים לטיפול במקרים דחופים בלבד.
 המשרד לשירותי דת – המחלקות השונות של המשרד יהיו סגורות במהלך חול המועד. במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בטלפון 050-6205093.
 המשרד להגנת הסביבה – המשרד סגור במהלך החג. בתקופת החופשה יטופלו מקרים דחופים בלבד על ידי מוקד החירום במספרי הטלפון: 08-9253321 או 6911*.
 משרד החוץ – יחידות המשרד יהיו סגורות במהלך החג ובחול המועד. במקרה חירום בלבד ניתן לפנות לחדר המצב בטלפון: 02-5303155.
 המשרד לקליטת עליה – המשרד יהיה סגור לרגל חופשה מרוכזת בחג הסוכות ובחול המועד. במקרים דחופים, יעמדו לרשות הציבור תורנים במשרד הראשי, במחוזות ובלשכות. למידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני הארצי: 03-9733333.
 רשות המסים – במהלך החג וחול המועד יצאו חלק מממשרדי רשות המסים לחופשה מרוכזת וחלקם יפעלו במתכונת מצומצמת. באתר הרשות ניתן להתעדכן בנושא קבלת קהל במחלקות השונות.
 רכבת ישראל – רכבת ישראל תפעל במתכונת ימי שישי בערב החג, ובמתכונת מוצאי שבת במוצאי החג. בימי חול המועד תפעל הרכבת כסדרה.
 רשות האוכלוסין – לשכות הרשות יהיו סגורות לקבלת קהל בחג ובחול המועד סוכות. מקרי חירום בלבד בנושא דרכונים יטופלו בלשכת נתב”ג, בתיאום טלפוני: 03-9751744 או 03-9755555.
 הנתונים אודות פעילות משרדי הממשלה בתקופת החג נלקחו מפרסומי המשרדים באתריהם. משרדים שאינם מופיעים ברשימה יש לבדוק בנפרד.

 

Chag Sukkot sameach!etrog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *